Oferta

Oferujemy:

– wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami;
– racjonalne gospodarowanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej;
– jawność i przejrzystość wydatków ponoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną i usługi zewnętrzne;
– ścisły kontakt z właścicielami, uzgadnianie wszelkich umów i zobowiązań zawieranych w imieniu Wspólnoty.

 

Zapewniamy:

Obsługę rachunkowo-księgową

– prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych;
– przygotowywanie dla właścicieli lokali indywidualnych naliczeń finansowych na podstawie uchwał;
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
– rozliczenie roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego; 
– dokonywanie przelewów bankowych dla dostawców usług i mediów komunalnych;
– przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarządzanie nieruchomością wspólną:

– weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
– prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
– nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych;
– zawieranie umów – polis ubezpieczeniowych;
– obsługa prawna w zakresie windykacji należności oraz warunków zawieranych umów;
– przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych;
– przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;
– zgłaszanie i organizowanie wykonania koniecznych prac konserwacyjnych oraz egzekwowanie i nadzór czynności pogotowia technicznego;
– nadzorowanie porządku części wspólnej nieruchomości oraz terenów zielonych;
– nadzorowanie i organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych;
– prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; 
– zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
– archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z administrowanym zasobem;
– sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych wynikających  z corocznych przeglądów technicznych;
– zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi;
– organizowanie nadzoru robót remontowo-modernizacyjnych.